تمام وقت

استخدام پشتیبانی عملیات

ارسال شده 1 سال قبل توسط Mrjob
انتاریو، میسیساگا
مهلت درخواست بسته شد

شرح (توصیف) شغل

استخدام پشتیبانی عملیاتی یکپارچه
در شرکت سانوفی آمریکا
شرح شغلی:
پشتیبانی عمومی مدیر به عنوان مثال سفر، هزینه ها، برنامه ریزی جلسات:
کمک به عملکردهای CSU در وظایف اداری مربوط به ابتکارات ابزار دیجیتال،